Reisvoorwaarden &Olives Travel

Autohuurvoorwaarden 2024

Voor de autohuurvoorwaarden van onze leveranciers verwijzen wij u graag naar:

Autohuurvoorwaarden Cyprus
Autohuurvoorwaarden Griekenland
Autohuurvoorwaarden Israël
Autohuurvoorwaarden Italië
Autohuurvoorwaarden Jordanië
Autohuurvoorwaarden Malta
Autohuurvoorwaarden Marokko
Autohuurvoorwaarden Oman
Autohuurvoorwaarden Portugal
Autohuurvoorwaarden Spanje
Autohuurvoorwaarden Kroatië

Reisvoorwaarden 2024

Inhoudsopgave

Artikel 1. Inleiding

Artikel 2. Informatie van de reisorganisator

Artikel 3. Informatie door de reiziger

Artikel 4. Bevestiging/Herroeping door de reisorganisator

Artikel 5. Wijzigingen door de reisorganisator

Artikel 6. Hulp en Bijstand

Artikel 7. Aansprakelijkheid reisorganisator

Artikel 8. Rechten van de reiziger

Artikel 9. Opzegging door de reiziger

Artikel 10. Betaling

Artikel 11. Verplichtingen van de reiziger

Artikel 12. Klachten

Artikel 13. Geschillen

Artikel 14. Nakomingsgarantie

Artikel 1 Inleiding

1.1. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op reisovereenkomsten in de zin
der wet die de reisorganisator sluit met één of meer reizigers.

1.2. Deze reisvoorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op
andere reisdiensten zoals accommodatie; autoverhuur; pendelreizen per bus. Dat
dient dan expliciet in de aanbieding te worden vermeld.

1.3. De reiziger heeft het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de
reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen tenzij
dit recht in de aanbieding is uitgesloten door het gebruik van de term
"definitieve boeking". Onder reiziger wordt in dit verband uitsluitend de hoofdboeker/aanmelder verstaan. De reiziger heeft geen herroepingsrecht in geval de reisovereenkomst wordt gesloten binnen 8 weken voor vertrek, noch bij z.g. "cruisereizen" en “vliegtickets”.

Artikel 2 Informatie van de reisorganisator

2.1. De reisorganisator zal vóór het sluiten van de reisovereenkomst bekend
maken wanneer de reissom (volledig) betaald moet zijn. De reisorganisator kan
een aanbetaling verlangen, de hoogte daarvan maakt hij vóór het sluiten van de
overeenkomst bekend.

Aanbetalingsvoorwaarden &Olives Travel:

2.1.a. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling te
worden gedaan. Deze aanbetaling bestaat uit 100% van het eventuele
vluchtgedeelte van de reissom, eventuele visumkosten, de reserveringskosten en
het Calamiteitenfonds, en 40% van het overige deel van de reissom, met een
minimum totaalbedrag van € 150,- per persoon. De restant reissom dient
uiterlijk 6 weken voor de dag van vertrek te zijn voldaan.

2.1.b. Het is mogelijk dat op reisonderdelen uit de reisovereenkomst afwijkende
(hogere) aanbetalingsvoorwaarden gelden. Indien dat het geval is, worden deze
afwijkende voorwaarden bij boeking aan de reiziger kenbaar gemaakt. Het aanbetalingsbedrag zal dan op basis van deze afwijkende voorwaarden worden
vastgesteld.

2.1.c. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand
komt, dient direct de gehele reissom te worden voldaan.

2.2. De reisorganisator kan aan het sluiten van een reisovereenkomst de voorwaarde verbinden dat de reiziger een reisverzekering sluit en kan tevens bewijs daarvan verlangen.

2.3. De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.

2.4. Indien de aangeboden reis is opgenomen in een (internet) publicatie van de
reisorganisator maken de hierin vermelde gegevens deel uit van de overeenkomst
tenzij anders aangegeven.

2.5. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal de reisorganisator
de wettelijk voorgeschreven informatie verstrekken. De reiziger is zelf
verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende
informatie in te winnen met betrekking tot paspoorten en visaverplichtingen en
tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie
ondertussen niet is gewijzigd.

2.6. Bij vliegvervoer wordt de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zodra deze bij de reisorganisator bekend is aan de reiziger bekendgemaakt, uiterlijk bij het ter beschikking stellen van de reisbescheiden. De definitieve vertrek- en aankomsttijden van
vervoersonderdelen van de reis worden vermeld in de reisbescheiden.

Artikel 3 Informatie door de reiziger

3.1. De reiziger verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren in ieder geval zijn mobiele telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen).

3.2. De reiziger vermeldt bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator omtrent zijn eigen lichamelijke en geestelijke toestand alsmede omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers.

3.3. Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat deze reiziger(s) door of namens de reisorganisator van (verdere) deelname aan de reis wordt (worden) uitgesloten. In dat geval worden alle hiermee gemoeide kosten aan de reiziger in rekening gebracht.

3.4. De reiziger kan zowel om medische redenen als om andere redenen de reisorganisator verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. De reisorganisator is niet verplicht aan een dergelijk verzoek gehoor te geven doch als hij dat doet is de reiziger verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden. Kosten voor een wijziging op verzoek van de reiziger bedragen € 55,- (naast eventuele extra kosten voor de gewijzigde reis zelf).

Artikel 4 Bevestiging/Herroeping door de reisorganisator

4.1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator inclusief de van toepassing verklaarde voorwaarden.

Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger zo spoedig mogelijk
een bevestiging en/of een factuur.

4.2. De reisorganisator kan de reisovereenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen in geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimum aantal deelnemers.

4.3. Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze ook nog na aanvaarding door de reiziger van het aanbod en eventuele bevestiging door de reisorganisator, worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur (reizen naar Europa en de Middellandse Zee landen) respectievelijk binnen 48 uur (reizen naar overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De termijn is van toepassing op werkdagen en indien daarbuiten geldt de eerstvolgende werkdag. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

4.4. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden de reisorganisator niet.
Dergelijke fouten en vergissingen zijn – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn.


Artikel 5 Wijzigingen door de reisorganisator

5.1. De reisorganisator kan de reisovereenkomst slechts wijzigen wegens gewichtige omstandigheden die hij de reiziger onverwijld meedeelt. De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

5.2. De reisorganisator kan de reisovereenkomst ook wijzigen op een wezenlijk punt wegens gewichtige omstandigheden die hij de reiziger onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging aan zijn zijde, meedeelt. De reiziger kan deze wijziging afwijzen.

5.3. De reisorganisator kan tot twintig dagen voor aanvang van de reis de reissom verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten (met inbegrip van brandstofkosten) of de verschuldigde belastingen en heffingen. Bij toepassing van deze bepaling geeft de reisorganisator aan op welke wijze de verhoging is berekend. De reiziger kan de verhoging afwijzen met in inachtneming van de eventueel geldende annuleringskosten zoals gesteld in
artikel 9.2a.

5.4. Vanaf de datum waarop de volledige reissom betaald moet zijn volgens de voorwaarden
van de reisorganisator en ook daadwerkelijk betaald is, zal de reisorganisator – in afwijking van het bepaalde in lid 3 - de reissom niet meer verhogen.

5.5. In geval van wijziging van de overeenkomst op een wezenlijk punt doet de
reisorganisator onverwijld de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Het alternatieve aanbod dient gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven.

5.6. Na een afwijzing als in lid 2 en 3 bedoeld, kan de reisorganisator de reisovereenkomst opzeggen. De reiziger heeft recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of een evenredig deel daarvan indien de reis reeds ten dele is genoten. Ditzelfde recht heeft de reiziger ingeval hij terecht een wijziging die hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt heeft afgewezen.

5.7.

A. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van de reisorganisator.

B. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. Kosten voor een wijziging op een reservering bedragen € 55,- (naast eventuele extra kosten voor de gewijzigde reis zelf).

C. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

5.8. De reisorganisator is verplicht de reiziger te informeren over een wijziging in de vertrektijd. Als het gaat om de terugreis van reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfadres niet bekend is, zal de reisorganisator zich in redelijkheid inspannen om hen te informeren over deze wijziging.


Artikel 6 Hulp en bijstand

6.1. De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger
hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de
verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht
hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de
reisorganisator, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst
hem is toe te rekenen.

6.2. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de reisorganisator
tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat
redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor
rekening van de reiziger.

6.3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de
reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens
omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te
rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor de reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

Artikel 7 Aansprakelijkheid reisorganisator

7.1. De aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt, is beperkt tot
driemaal de reissom tenzij de reisorganisator de dienst zelf verricht en/of als
er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de
reisorganisator. De reisorganisator kan zijn aansprakelijkheid voor schade,
veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger, niet uitsluiten of beperken.

7.2. Een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis die hem kan worden
toegerekend, verplicht de reisorganisator mede tot vergoeding van elk ander
nadeel dan vermogensschade, voor zover door die tekortkoming derving van
reisgenot is veroorzaakt. Deze vergoeding bedraagt ten hoogste eenmaal de
reissom.

7.3. Indien op een, in de reisovereenkomst, begrepen dienst een verdrag of een
Verordening van de EU van toepassing is, kan de reisorganisator zich beroepen
op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag of
Verordening aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat.

7.4. De reisorganisator is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de
reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een door hem
afgesloten verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering.


Artikel 8 Rechten van de reiziger

8.1. Indeplaatsstelling

8.1.1. De reiziger kan aan de reisorganisator verzoeken zich te laten vervangen
door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
het verzoek wordt uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en u de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling. In geval het verzoek niet kan worden ingewilligd, zal de reisorganisator dat met redenen omkleed aan de reiziger meedelen.

8.1.2. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

8.2. Reisbescheiden

8.2.1. De reisorganisator geeft in de bevestiging aan op welk tijdstip en op welke wijze hij de reisbescheiden aan de reiziger ter beschikking zal stellen.

8.2.2. Indien de reiziger op het door de reisorganisator meegedeelde tijdstip, doch uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld aan de reisorganisator of het boekingskantoor.

Artikel 9 Opzegging door de reiziger

9.1. De reiziger kan de reisovereenkomst opzeggen. Doet hij dat dan is hij
verplicht om aan de reisorganisator de schade te vergoeden die deze ten gevolge
van de opzegging lijdt. Deze bedraagt maximaal eenmaal de reissom.

9.2. De reisorganisator kan deze schade fixeren op vaste percentages van de
reissom afhankelijk van het tijdstip van opzegging (annuleringskosten). Deze
percentages dient de reisorganisator voorafgaand aan het sluiten van de
reisovereenkomst aan de reiziger kenbaar te maken.


Annuleringsvoorwaarden &Olives Travel:

9.2.a. Indien de reisovereenkomst wordt geannuleerd, gelden, naast eventueel
verschuldigde reserveringskosten, de volgende annuleringskosten:

• bij annulering tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 100%
over het eventuele vluchtdeel van de reissom, eventuele visumkosten, de
reserverings- en eventuele wijzigingskosten en de bijdrage Calamiteitenfonds en
40% over het overige deel van de reissom

• Bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag
(exclusief) vóór de vertrekdag: 100% over het eventuele vluchtdeel van de
reissom, eventuele visumkosten, de reserverings- en eventuele wijzigingskosten
en de bijdrage Calamiteitenfonds en 60% over het overige deel van de reissom

• Bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag
(exclusief) vóór de vertrekdag: 100% over het eventuele vluchtdeel van de
reissom, eventuele visumkosten, de reserverings- en eventuele wijzigingskosten
en de bijdrage Calamiteitenfonds en 75% over het overige deel van de reissom

• Bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag
(exclusief): 100% over het eventuele vluchtdeel van de reissom, eventuele
visumkosten, de reserverings- en eventuele wijzigingskosten en de bijdrage
Calamiteitenfonds en 90% over het overige deel van de reissom

• Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom

9.2.b. Het is mogelijk dat op reisonderdelen uit de reisovereenkomst afwijkende
(hogere) annuleringsvoorwaarden gelden. Indien dat het geval is, worden deze
afwijkende voorwaarden bij boeking aan de reiziger kenbaar gemaakt. Ingeval van
annulering van de reisovereenkomst zullen de annuleringskosten op basis van
deze afwijkende voorwaarden worden vastgesteld.

9.2.c. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een
overeenkomst voor een gezamenlijke rondreis, transfer of een verblijf in een
hotel, appartement, villa of andere accommodatie annuleert, is hij
annuleringskosten verschuldigd.

Aan de overgebleven reiziger(s) wordt een bij de nieuwe groepsgrootte passend
prijsvoorstel gedaan. Indien het wijzigingsvoorstel niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd tegen de geldende annuleringskosten.

9.2.d. Annuleringen buiten kantooruren (maandag t/m vrijdag 09.00-17.30 uur)
worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

9.3. De reiziger die de reisovereenkomst opzegt, is gehouden deze
annuleringskosten te voldoen, tenzij hij aannemelijk maakt dat de schade van de
reisorganisator lager is uitgevallen. In dat geval zal de reisorganisator deze
lagere schade in rekening brengen. Onder schade wordt verstaan geleden verlies
en gederfde winst.

9.4. Reizen naar een gebied waarvoor een door de Calamiteitencommissie van het
Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking dan wel uitkeringsvatbare
situatie geldt, kunnen door de reiziger vanaf 30 kalenderdagen voor vertrek
kosteloos worden opgezegd of, indien mogelijk en gewenst, omgeboekt.

Artikel 10 Betaling

10.1. De reiziger die niet op het door de reisorganisator vermelde tijdstip
(artikel 2.1) aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan is van
rechtswege in verzuim.

10.2. Indien (tijdige) betaling uitblijft, wordt de reiziger aangemaand door of
namens de reisorganisator en wordt hem een termijn gesteld van 14 dagen om
alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Als betaling ook dan uitblijft wordt
de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd per deze datum. De reeds betaalde gelden
worden met de annuleringsgelden verrekend.

10.3. De reiziger die niet tijdig heeft betaald is over het verschuldigde
bedrag vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd .Voorts is
hij na aanmaning gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke
incassokosten van lid 4.

10.4. De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% over een reissom tot € 2.500,-; 10% over de daarop volgende € 2.500,-; 5% over de volgende € 5.000,-
en 1 % over het meerdere. De reisorganisator kan ten voordele van de reiziger
afwijken van genoemde bedragen en percentages.


Artikel 11 Verplichtingen van de reiziger

11.1. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen door of namens de reisorganisator gegeven en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedragingen. Dit te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

11.2. De reiziger die zodanig hinder of overlast oplevert of kan opleveren, dat
een goede uitvoering van de reis daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden
bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden
uitgesloten, indien van de reisorganisator in redelijkheid niet kan worden
gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. De hieruit voortvloeiende kosten
komen voor rekening van de reiziger.

11.3. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden en zo veel mogelijk te beperken.

11.4. Iedere reiziger dient uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis zich van het exacte tijdstip van vertrek te vergewissen.


Artikel 12 Klachten

Tijdens de reis

12.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen ter plaatse zo
spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht.
Daarvoor moet de reiziger zich – in deze volgorde – melden bij:

1. de betrokken dienstverlener;

2. de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is;

3. de reisorganisator

12.2. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de
kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld, d.w.z. zonder enige
toerekenbare vertraging, worden gemeld bij de reisorganisator in Nederland.

12.3. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt
de reisorganisator voor de mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht te
laten registreren (klachtrapportage).

12.4. De reisorganisator zorgt voor informatie over de ter plaatse te volgen
procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.

12.5. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en de registratie van de
klacht op de door de reisorganisator aangegeven wijze heeft voldaan en de
dienstverlener of de reisorganisator daardoor niet in de gelegenheid is gesteld
de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding
(gedeeltelijk) komen te vervallen.

Na de reis

12.6. Als een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, moet deze zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 28 dagen na afloop van de reis
(c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen
doorgang heeft gevonden, op de voorgeschreven wijze worden ingediend. Indien
beschikbaar voegt de reiziger een kopie van het klachtrapport daarbij.

12.7. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na kennisname door de
reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij het
boekingskantoor te worden ingediend.

12.8. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze niet in
behandeling genomen, tenzij de reiziger redelijkerwijs geen verwijt treft.

12.9. De reisorganisator zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht een
inhoudelijke reactie geven.

Artikel 13 Geschillen

13.1a. Als een klacht niet tot tevredenheid is opgelost, kan de reiziger uiterlijk
binnen twaalf (12) maanden na de datum van de indiening van zijn klacht bij de
reisorganisator of het boekingskantoor overeenkomstig art. 12.6 of art. 12.7,
het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509
LP te Den Haag (www.sgc.nl). De Commissie behandelt uitsluitend klachten van
natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of
bedrijf.

13.1b. De Geschillencommissie doet een uitspraak onder de voorwaarden,
vastgelegd in het desbetreffende reglement. De beslissing van de
Geschillencommissie geschiedt bij wege van een partijen bindend advies. Voor de
behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

13.2. Alle vorderingsrechten verjaren één jaar na afloop van de reis (of,
indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke
vertrekdatum);

13.3a. De reiziger die geen gebruik wenst te maken van de in het vorige lid
genoemde bindende adviesprocedure heeft het recht zich tot de bevoegde rechter
te wenden.

13.3b. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis
van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij
op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is;

13.3c. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen
kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter
bevoegd is.

Artikel 14 Nakomingsgarantie

14.1. De ANVR staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de
Geschillencommissie Reizen door haar leden, tenzij het lid het bindend advies
binnen twee maanden na de verzending ervan, ter vernietiging aan de rechter
voorlegt. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing
door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.

14.2. De garantstelling door de ANVR is beperkt tot € 10.000,- per bindend
advies. De ANVR verstrekt deze garantstelling onder de voorwaarde dat de
reiziger die hierop een beroep doet, zijn vordering op grond van het bindend
advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan de ANVR overdraagt (cedeert)
gelijktijdig met de honorering van zijn beroep op de nakomingsgarantie.

14.3. De ANVR verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil door
de Geschillencommissie Reizen op zitting is behandeld en een eindbeslissing is
gewezen, van één van de volgende situaties sprake is:

§ aan het lid is surseance van betaling
verleend; of

§ het lid is failliet verklaard; of

§ de bedrijfsactiviteiten van het lid zijn feitelijk beëindigd

Bepalend voor deze laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging
in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan de ANVR
aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

14.4. Voor toepassing van de nakomingsgarantie is vereist dat de reiziger
daarop schriftelijk een beroep doet bij de ANVR: www.anvr.nl.